ගෙදර

අප අමතන්න

අප අමතන්න

2056

අපව හමු වන්න

ඔබගේ වෛද්ය සංචාරක සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා පිළිතුරු සඳහා Medmonks අමතන්න. ප්රධාන වෛද්යවරුන් හා රෝහල් වලට සම්බන්ධ කර ගනිමින් ගෝලීයව ලොව පුරා සිටින රෝගීන්ට උපකාර කිරීම. තත්ත්ව සෞඛ්ය සෞඛ්යය සඳහා අවශ්ය බාධක ඉවත් කිරීම. ඔබගේ වෛද්ය විමසුම් සඳහා අප වෙත ලිවීමට හෝ අපට ඇමතුමක් ලබා දෙන්න

සබඳතා තොරතුරු

706, පර්ල් ව්යාපාරික ස්ථානය නෙට්ජි සුභාෂ් පෙදෙස නව දිල්ලිය දිල්ලි 110034 ඉන්දියාව