මැදමොන්ස් ගමන ඔබේ කතාවෙන් ආවරණය වේ

ඔබේ අවධානයට ලක් විය යුතු දේ

11.03.2018
250
0

Medmonks Pvt Ltd මෑතදී ඉන්දියාවේ ඉතාමත්ම ජනප්රිය මාර්ගගත සඟරා, ඔබේ කතාවයි. ඔවුන් අපගේ කැපී පෙනෙන වර්ධනයට ආරම්භයේ පටන් අපගේ සංවිධානයේ විවිධ අදියරයන් සාරාංශ කර ඇත. එසේම, ඉන්දියාවේ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගැනීමට රෝගීන්ට අඛණ්ඩව අවසානය දක්වා ආධාර සැපයීමෙන් ප්රමුඛතම වෛද්ය සංචාරක සමාගමක් ලෙස අපි මතු වී ඇති ආකාරය පිළිබඳව එහි සඳහන් වේ.

තව දැන ගන්න: https://yourstory.com/2018/05/medmonks-handholds-patients-seeking-medical-treatment-india/

අදහස්

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය