ආචාර්ය රිචිකා සායි ෂුක්ලා

MBBS DNB - ප්‍රසව හා නාරිවේදය ,
12 අවුරුදු පළපුරුද්ද
Sr Consultant - Infertility & IVF Obstetrics And Gynaecology
වියාපර් මාග්, 12 වන අංශය, ගෞතම් බුද්ධ නගර්, දිල්ලි-එන්.සී.ආර්

Request Appointment With Dr Richika Sahay Shukla

වෛද්‍යවරයාගේ උපයෝජ්‍යතාවය අනුව ඔබේ කාල පරාසය වෙනස් විය හැකිය

+ 91

MBBS DNB - ප්‍රසව හා නාරිවේදය

 • Dr Richika Sahay Shukla is infertility and IVF Specialist. She is a well qualified and trained professional. Dr Richika has wide experience and has done extensive training in the field of IVF-ICSI & Gynecological Endoscopy. She has worked with some of the pioneer institutes in India such as AIIMS and Sir Ganga Ram Hospital.
 • She is an expert in doing In- Vitro fertilization(IVF)/ICSI by various protocols and in difficult cases like an elderly patient, postmenopausal, poor ovarian responders.
 • She is an expert in doing Surrogacy, Donor eggs conception.
 • She is an expert in doing difficult oocyte retrieval (adhered ovaries, high ovaries, ovaries with endometrioma).
 • She is an expert in doing difficult Embryo transfers. She has made several patients conceive by doing fertility enhancing surgeries by Laparoscopy and Hysteroscopy (like septal resection, intrauterine adhesiolysis, myomectomy, tubal cannulation).
 • She is well versed with Ultrasound catering to infertility, gynecology, and obstetrics

MBBS DNB - ප්‍රසව හා නාරිවේදය

අධ්යාපන

 • MBBS - Mahatma Gandhi Mission Institute of Health Sciences, Navi Mumbai , 2001
 • DNB - Obstetrics and Gynecology - National Board of Examinations, New Delhi , 2009
කාර්ය පටිපාටි
 • ඉන්ට්‍රාසයිටොප්ලාස්මික් ශුක්‍රාණු එන්නත් කිරීම, අයිසීඑස්අයි
 • ක්ෂුද්ර ශාරීරික එපඩිදිමාල් ස්පීඩ් අභයවපීරය (MESA)
 • TESA හෝ ශාරීරික ශුක්රාණු අපේක්ෂාව
 • Microdissection TESE
 • ඕවරීර් අක්මාව ඉවත් කිරීම
 • මයිමෙක්ටෝමයි
 • එන්ඩොමෙට්රියෝසියා ප්රතිකාරය
 • ටුබාල් ලිවිගර් හැරීම
 • ගැබ් ගෙල
 • අවෝසෝරෝටෝමා
 • මයික්රොන්ඩොක්ටිකේටිස්
උනන්දුව
සාමාජිකත්වය
 • ඉන්දියානු සාරවත් සමිතිය
 • අනුග්රහය දැක්වීම සඳහා ඉන්දීය සංගමය (ISAR)
 • AOGD
 • ෆෝග්සි
සම්මාන
 • Best Young IVF Specialist of the Year - 2018 by ‘Healthcare Today’