ආචාර්ය දීපක් එන්

MD DM ,
10 අවුරුදු පළපුරුද්ද
අයිටීපීඑල් ප්‍රධාන පාර, සතරමංගල කාර්මික ප්‍රදේශය, බැංගලෝරය

Request Appointment With Dr Deepak N

වෛද්‍යවරයාගේ උපයෝජ්‍යතාවය අනුව ඔබේ කාල පරාසය වෙනස් විය හැකිය

+ 91

MD DM

  • Dr Deepak N is currently working as an Associate Consultant in the Neurology department at Narayana Multispeciality Hospital, Whitefield, Bangalore.

MD DM

අධ්යාපන

  • MD (Gen Med),
  • ඩීඑම් (ස්නායු විද්‍යාව)
කාර්ය පටිපාටි
  • අපස්මාර ප්රතිකාරය
උනන්දුව
සාමාජිකත්වය
සම්මාන