ආචාර්ය ඉන්දාර් කුමාර් ධවාන්

MBBS MS - සාමාන්‍ය සැත්කම් ,
40 අවුරුදු පළපුරුද්ද

Request Appointment With Dr Indar Kumar Dhawan

වෛද්‍යවරයාගේ උපයෝජ්‍යතාවය අනුව ඔබේ කාල පරාසය වෙනස් විය හැකිය

+ 91

MBBS MS - සාමාන්‍ය සැත්කම්

  • Dr. I.K. Dhawan has been a retired Prof. of Surgery and HOD at AIIMS, New Delhi. He has also set-up the Renal Transplant Department at AIIMS.

MBBS MS - සාමාන්‍ය සැත්කම්

අධ්යාපන

  • MBBS
  • M.S. (Gen. Surgery),
  • FAMS
කාර්ය පටිපාටි
  • ෆිස්ටුල සැත්කම්
උනන්දුව
සාමාජිකත්වය
සම්මාන