ආචාර්ය මිහීර් ෂා

MBBS MD - Internal Medicine ,
8 අවුරුදු පළපුරුද්ද
අන්දරේ නැගෙනහිර, මුම්බායි

Request Appointment With Dr Mihir Shah

වෛද්‍යවරයාගේ උපයෝජ්‍යතාවය අනුව ඔබේ කාල පරාසය වෙනස් විය හැකිය

+ 91

MBBS MD - Internal Medicine

  • Dr. Mihir Shah is a Internal Medicine and General Physician in Andheri East, Mumbai and has an experience of 8 years in these fields.
  • Dr. Mihir Shah practices at SevenHills Hospital in Andheri East, Mumbai.

MBBS MD - Internal Medicine

අධ්යාපන

MBBS - මහාරාෂ්ට්‍ර සෞඛ්‍ය විද්‍යා විශ්ව විද්‍යාලය, නාසික්, 2006

MD - Internal Medicine - J.S.S Medical College, Mysore, 2011

කාර්ය පටිපාටි
  • අභ්යන්තර වෛද්ය විද්යාව
උනන්දුව
සාමාජිකත්වය
සම්මාන