ආචාර්ය එම්.කේ. අයියප්පන්

MBBS MS MCh - සනාල සැත්කම් ,
7 අවුරුදු පළපුරුද්ද
අංක 1 රාමචන්ද්‍ර නගර්, පෝරූර්, චෙන්නායි

Request Appointment With Dr M K Ayyappan

වෛද්‍යවරයාගේ උපයෝජ්‍යතාවය අනුව ඔබේ කාල පරාසය වෙනස් විය හැකිය

+ 91

MBBS MS MCh - සනාල සැත්කම්

  • වෛද්‍ය එම්.කේ චෙන්නායි හි ශ්‍රී රාමචන්ද්‍ර රෝහලේ සනාල ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙකි

MBBS MS MCh - සනාල සැත්කම්

අධ්යාපන

  • MBBS
  • MS
  • FRCS
  • MCh - සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

කාර්ය පටිපාටි
  • ඇන්ජිගෝ විද්යාව
  • ඇන්ජියෝප්ලාස්ටි
  • වැනිකාසිලි ඉවත් කිරීම
උනන්දුව
සාමාජිකත්වය
සම්මාන