ආචාර්ය විනෝද් රයිනා සමඟ ඔබගේ පත්වීම් අත්දැකීම කෙසේද?

Q1.ඔබ වෛද්‍යවරයාට කැමතිද?

Q2. ඔබ කුමන සායනයට ගියද?

Q3. ඔබට උපදෙස් ලබාගත්තේ කුමන ප්‍රතිකාර සඳහාද?

Q4. වෛද්‍යවරයා ගැන ඔබ කැමති කුමක්ද?

Q5. වෛද්යවරයා සමඟ ඔබේ අත්දැකීම් ගැන අපට කියන්න.

තොරතුරු: අසභ්‍ය භාෂාව, තර්ජන, වෛද්‍ය හැකියාවන් පිළිබඳ සුපිරි අදහස් සහ යනාදිය පරීක්ෂා කිරීමට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට පෙර සියලුම සමාලෝචන පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, ඔබ එකඟ වේ නියමයන් හා කොන්දේසි